Serviceerklæring for Notodden Kulturskole

Formål og oppgaver
Elevene ved Notodden Kulturskole skal få ei opplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Undervisningen må ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer. Skolen må derfor legge til rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.

Notodden Kulturskole skal:

utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner og fremme deres forståelse/opplevelse av kunst som almenmenneskelig uttrykksform
utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik- at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og eventuelt et grunnlag for senere yrkesutdanning
være en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet i arbeidet med å gi opplæring i og fremme forståelse og interesse for kunst i lokalmiljøet

Dette skal gjøres ved at Kulturskolen skal:

  • gi tilpasset opplæring til alle interesserte som ønsker et tilbud ut over det de kan få i skoleverket forøvrig
  • medvirke aktivt til at elevene deltar i det lokale kulturlivet
  • bli et kulturpedagogisk kompetansesenter med støtte – og veiledningsfunksjon overfor barnehage, grunnskole, skoleverk og kulturlivet forøvrig

Idéologi og læringssyn
Elevens vekst og utvikling skal være en ledetråd i opplæringen. Kulturskolen skal derfor i undervisningen gi elevene mulighet til å oppdage de kunstneriske uttrykksmidlene. Deretter må Kulturskolen gi elevene mulighet til å mestre disse virkemidlene godt nok til å ta dem i bruk. Til sist skal elevene gis muligheten til å bruke dem i egen skapende virksomhet.

Samarbeid skole – hjem
For å kunne gi tilpasset opplæring er kontakten mellom lærer, elev og foresatte en nødvendig forutsetning. For noen elever er det naturlig å stå langt fremme på podiet mens andre ønsker en mer tilbaketrukket rolle, noen elever vil bare opptre for de aller nærmeste, noen ønsker store utfordringer mens andre har mindre ambisjoner. En god dialog mellom skole og hjem er forutsetningen for å kunne imøtekomme ulike forventninger i rimelig grad.

Tilpasset undervisning – gjensidig forpliktelse
Alle lærere har laget en rammeplan for sin undervisning. For å kunne tilpasse denne til den enkelte elev i rimelig grad er det nødvendig med en god dialog mellom lærer, elev og foresatte. Dette kan skje både ved fortløpende kontakt i tilknytning til timene, og på konferansetimene som vanligvis finner sted ved avslutningen av et semester.

Når læreren har lagt opp til en tilpasset undervisning er det arbeidet mellom timene som skaper utvikling for eleven. På den ukentlige leksjonen får eleven veiledning om hva som skal arbeides med. Læringen skjer i hovedsak gjennom arbeidet mellom timene og de foresatte har et ansvar for å følge opp dette.

Som institusjon har vi et ansvar for å skape arenaer hvor elevene får bruke det de har lært på en god måte. Også på dette punktet er vi avhengige av en god dialog med de foresatte. For noen elever vil det passe å opptre som del av en større gruppe mens andre ønsker å stå mer i fokus.

Om lengden på leksjonene
Sang og instrumentalopplæring
Elevene får normalt en leksjon pr. uke enten alene eller i gruppe.
En nybegynnergruppe vil vanligvis være 2 elever som får en leksjon på 30 minutter eller 3 elever som får en leksjon på 45 minutter.
Nybegynnere som får sin undervisning alene får normalt en leksjon på 20 minutter.

Band / ballett
Bandopplæringen gis i grupper på 4 – 6 elever som får en leksjon på 60 minutter pr.uke.
Opplæring i ballett gis i grupper med opp til 15 elever.

(Kultur-)skoleårets lengde
Det gis undervisning i 36 uker i året.
Kulturskolen følger skoleruten med unntak av første og siste uke i undervisningsåret.
I den uken hvor grunnskolen starter opp, kontaktes elevene for å gjøre timeavtaler, mens det avholdes foreldresamtaler i grunnskoleårets siste uke.